دارای مجوز و بیمه

شرکت صرفاً در زمینه بیمه ای اتکایی فعالیت می کند و فاقد طرح هایی برای بیمه گذاران مستقیم می باشد.

محصولات و خدمات نوآورانه برای پروژه های ساختمانی و خدمات خودرویی.